Σχολή Οδηγών Ιωάννη Κευγά

Μετατροπή παλιού διπλώματος σε κοινού τύπου

Slider

Αντικατάσταση άδειας

Μετατροπή παλιού διπλώματος
σε κοινού τύπου.

Δικαιολογητικά:

• ΥπεύθυνηΔήλωση (επικυρωμένη)
• Φωτοτυπία ταυτότητας.
• Φωτοτυπία ισχύοντος διπλώματος.
• 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
• Αίτηση Εκτύπωσης (επικυρωμένη)
• Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο (κωδ:28).

Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη, απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και
εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02 €. κωδικός e-παραβόλου «66»