Σχολή Οδηγών Ιωάννη Κευγά

Απώλεια ή κλοπή Διπλώματος

Slider

Απώλεια ή κλοπή Διπλώματος

Έκδοση αντιγράφου
λόγω απώλειας, η κλοπής.

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
• Φωτοτυπία ταυτότητας.
• 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
• Παράβολο ενοποιημένο 69,02€ (e-paravolo) (κωδ:37).


ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ:

• Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (e-παραβόλο) (κωδ:28).
• Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02€ (e-παραβόλο) (κωδ:66).